Go to content
TERMA & SYARAT
(Dikemaskini Terakhir: 14 OGOS 2022)

Sila baca Terma dan Syarat ini ("Terma", "Terma dan Syarat") dengan teliti sebelum menggunakan laman web krscyber.org.my ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh Kadet Remaja Sekolah Malaysia ("kami", "kami" ).

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan ini dibina atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma-terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian istilah maka anda tidak dibenarkan mengakses Perkhidmatan kami ini.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web atau perkhidmatan laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Kadet Remaja Sekolah Malaysia.

Kadet Remaja Sekolah Malaysia tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Kadet Remaja Sekolah Malaysia tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan itu boleh didapati di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan laman web pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menangguhkan akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang disebabkan oleh sifatnya akan terus berlaku penamatan akan berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Undang-undang yang mentadbir

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penafian hak-hak tersebut. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan yang selebihnya didalam Terma ini akan terus berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah tentang material, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya 30 hari notis sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami selepas semakan itu berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti daripada menggunakan perkhidmatan kami.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.
Back to content